ARTS Fashion
Tailored for your comfort

News & Updates...
 
 
 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

    www.op-kzp.sk                     Európsky fond regionálneho rozvoja

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Názov projektu: „Krajčírska dielňa ARTS Fashion EUROPE - OZE“ 

 

 

Spoločnosti ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Krajčírska dielňa ARTS Fashion EUROPE - OZE“.

Predmetom projektu bola modernizácia zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla v novostavbe priemyselnej budovy v obci Haniska. Účelom projektu bolo vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektu, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív pri výrobe tepla.

Výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

 

 

 

Dátum začatia realizácie projektu:             09/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu:       05/2023

Celkové náklady:                                              86 324,43 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                                 51 794,66 EUR

Druh projektu:                                                  Dopytovo orientovaný projekt

 

 

 

 

                              Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk a jeho výsledok nájdete na tomto linku.